11_27_12_tahrir_squareEcouter    :        (Interview RTBF)